חדשות

אוגוסט, 2023  

משרדנו ליווה את קבוצת יובלים השקעות בע"מ בהנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה ג') בהיקף כספי כולל בסך של כ-98 מיליוני ש"ח.

יולי, 2023  

משרדנו ליווה את מגוריט ישראל בע"מ בהרחבה של סדרות אגרות חוב (סדרה ג' וסדרה ה') בהיקף כספי כולל בסך של כ-46.5 מיליוני ש"ח.

יולי, 2023  

רשות ניירות ערך פרסמה הבהרות ביחס למדידת הפסדי אשראי וגילויים שניתנים על ידי חברות אשראי חוץ בנקאי.

יוני, 2023  

משרדנו ליווה את אב-גד החזקות בע"מ בהנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה ב') בהיקף כספי כולל בסך של כ-46 מיליוני ש"ח.

ינואר, 2023  

רשות ניירות ערך פירסמה מכתב לתאגידים המדווחים לגבי דגשים לקראת שנת 2023

דצמבר, 2022  

משרדנו ליווה את מגוריט ישראל בע"מ בהנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ה') בהיקף כספי כולל בסך של כ-230 מיליוני ש"ח.

דצמבר, 2022  

משרדנו ליווה את מגוריט ישראל בע"מ בהרחבה של סדרת אגרות חוב (סדרה ג') בהיקף כספי כולל בסך של כ-30 מיליוני ש"ח

דצמבר, 2022  

רשות ניירות ערך פרסמה עמדה בקשר עם הגילוי הנדרש על סיכון אשראי בדוחות כספיים של תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי: עמדת סגל חשבונאית 13-8: הגילוי הנדרש על סיכון אשראי בדוחות הכספיים של תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי

עמדת סגל חשבונאית 13-8: הגילוי הנדרש על סיכון אשראי בדוחות הכספיים של תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי

דצמבר, 2022  

רשות ניירות ערך פרסמה מסמך דגשים ועקרונות מנחים למיפוי ותיגוי במתכונת הדיווח הבינ"ל IXBRL

דגשים ועקרונות מנחים למיפוי ותיוג במתכונת הדיווח הבינ"ל iXBRL

יוני, 2022  

רשות ניירות ערך פרסמה דוח ריכוז ממצאים בקשר עם הערכות שווי נדל"ן והערכות שווי פעילות