חדשות

פברואר, 2024  

משרדנו ליווה את קבוצת יובלים השקעות בע"מ בהנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ד') בהיקף כספי כולל בסך של כ-120 מיליוני ש"ח.

ינואר, 2024  

משרדנו ליווה את מגוריט ישראל בע"מ בהנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ו') בהיקף כספי כולל בסך של כ-276 מיליוני ש"ח.

ינואר, 2024  

רשות ניירות ערך מפרסמת עדכון לעמדת סגל 104-15 אשראי בר דיווח בקשר עם מסגרות אשראי מחייבות

ינואר, 2024  

רשות ניירות ערך מפרסמת הודעה לתאגידים בדבר הארכת תוקפם של תשקיפי מדף שצפויים לפקוע בתקופה הקרובה ב-6 חודשים נוספים.

דצמבר, 2023  

משרדנו ליווה את מגוריט ישראל בע"מ בהרחבה של סדרת אגרות חוב (סדרה ה') בהיקף כספי כולל בסךשל כ-80.5 מיליוני ש"ח.

נובמבר, 2023  

משרדנו ליווה את רותם שני יזמות והשקעות בע"מ בהרחבה של אג"ח (סדרה א') בדרך של הקצאה פרטית בהיקף כספי כולל בסך של 17 מיליוני ש"ח.

נובמבר, 2023  

ביום 23.11.2023 פורסם חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד-2023.

נובמבר, 2023  

רשות ניירות ערך מפרסמת שאלות ותשובות בנושא תזמ"ז חזוי והערכות שווי – מלחמת חרבות ברזל

נובמבר, 2023  

רשות ניירות ערך מפרסמת דגשים לתאגידים המדווחים בדבר גילוי על השלכות מלחמת חרבות ברזל

אוקטובר, 2023  

עדכוני רשות ניירות ערך בעקבות מלחמת חרבות ברזל