חדשות

אוקטובר, 2023  

רשות ניירות ערך מפרסמת הודעה בדבר מתן ארכה בת חודש ימים לכלל התאגידים המדווחים לפרסום דוחות רבעון שלישי 2023.

אוקטובר, 2023  

רשות ניירות ערך מפרסמת הודעה בדבר הארכת תקופת תשקיף המדף ב -3 חודשים נוספים

אוקטובר, 2023  

רשות ניירות ערך מפרסמת הודעה בקשר עם גישה מחו"ל לאתר הדיווח ולמערכת ההצבעות האלקטרונית

אוגוסט, 2023  

משרדנו ליווה את קבוצת יובלים השקעות בע"מ בהנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה ג') בהיקף כספי כולל בסך של כ-98 מיליוני ש"ח.

יולי, 2023  

משרדנו ליווה את מגוריט ישראל בע"מ בהרחבה של סדרות אגרות חוב (סדרה ג' וסדרה ה') בהיקף כספי כולל בסך של כ-46.5 מיליוני ש"ח.

יולי, 2023  

רשות ניירות ערך פרסמה הבהרות ביחס למדידת הפסדי אשראי וגילויים שניתנים על ידי חברות אשראי חוץ בנקאי.

יוני, 2023  

משרדנו ליווה את אב-גד החזקות בע"מ בהנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה ב') בהיקף כספי כולל בסך של כ-46 מיליוני ש"ח.

ינואר, 2023  

רשות ניירות ערך פירסמה מכתב לתאגידים המדווחים לגבי דגשים לקראת שנת 2023

דצמבר, 2022  

משרדנו ליווה את מגוריט ישראל בע"מ בהנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ה') בהיקף כספי כולל בסך של כ-230 מיליוני ש"ח.

דצמבר, 2022  

משרדנו ליווה את מגוריט ישראל בע"מ בהרחבה של סדרת אגרות חוב (סדרה ג') בהיקף כספי כולל בסך של כ-30 מיליוני ש"ח