חדשות

דצמבר, 2022  

רשות ניירות ערך פרסמה עמדה בקשר עם הגילוי הנדרש על סיכון אשראי בדוחות כספיים של תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי: עמדת סגל חשבונאית 13-8: הגילוי הנדרש על סיכון אשראי בדוחות הכספיים של תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי

עמדת סגל חשבונאית 13-8: הגילוי הנדרש על סיכון אשראי בדוחות הכספיים של תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי

דצמבר, 2022  

רשות ניירות ערך פרסמה מסמך דגשים ועקרונות מנחים למיפוי ותיגוי במתכונת הדיווח הבינ"ל IXBRL

דגשים ועקרונות מנחים למיפוי ותיוג במתכונת הדיווח הבינ"ל iXBRL

יוני, 2022  

רשות ניירות ערך פרסמה דוח ריכוז ממצאים בקשר עם הערכות שווי נדל"ן והערכות שווי פעילות

יוני, 2022  

משרדנו ליווה את קבוצת סקופ מתכות בע"מ בגיוס הון לחברה על ידי הקצאה פרטית לגופים מוסדיים בהיקף כספי כולל בסך של כ-110 מיליוני ש"ח

יוני, 2022  

משרדנו ליווה את בול מסחר והשקעות בע"מ בהנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה ב') בהיקף כספי כולל בסך של כ-46 מיליוני ש"ח

יוני, 2022  

משרדנו ליווה את קבוצת יובלים השקעות בע"מ בהנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה ב') בהיקף כספי כולל בסך של כ-134 מיליוני ש"ח

אפריל, 2022  

משרדנו ליווה את מגוריט ישראל בע"מ בהנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ד') בהיקף כספי כולל בסך של כ-507 מיליוני ש"ח

אפריל, 2022  

משרדנו ליווה את גיבוי אחזקות בע"מ בהרחבה של סדרת אגרות חוב (סדרה ב') בהיקף כספי כולל בסך של כ-34 מיליוני ש"ח

מרץ, 2022  

רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ פרסמו מדריך תהליך ההנפקה בישראל

ינואר, 2022  

משרדנו ליווה את מגוריט ישראל בע"מ בהנפקת זכויות בהיקף כספי כולל בסך של כ-154 מיליוני ש"ח